Barnrättsbaserad verksamhet

Kooperativet Olja ska vara en barnrättsbaserad verksamhet med fokus på barnens delaktighet och rättigheter. Som ett led i detta arbete fick delar av administrationen före sommaren en genomgång av de grundläggande barnrättsprinciperna och en god översikt av barnkonventionen.

Under genomgången fick vi möjlighet att lyssna till Susann Svärd från Rättighetsfokus som föreläste om konsekvenserna av att barnkonventionen nu har blivit lag. Beslut och handlingar som rör barn ska utgå från konventionen och dess grundprinciper.

Det innebär att vi ska jobba med barnperspektivet i assistansens alla delar och därmed lyssna in barnet i alla frågor som rör insatsen. Barnets röst ska väga lika tungt som vårdnadshavarens i de beslut som fattas.

Under hösten kommer alla arbetsledare att gå Susann Svärds utbildning. Alla föräldrar till barn som är medlemmar i Kooperativet Olja kommer också att erbjudas att komma och lyssna på hennes föreläsning och då få möjlighet att ställa frågor.

Utbildningen och informationen är ett viktigt steg i riktning mot Kooperativet Oljas fortsatta arbete med att barnperspektivet ska genomsyra verksamhetens alla delar.

TEXT: ANNELIE SÖDERSTRÖM & EMELIE ANTONSSON